Ochrana osobných údajov

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Lívia Lukáčová, IČO: 53 142 012, DIČ: 1075770091, Veľká Ida 37, 044 55 Zodpovedný vedúci: Mgr. Gabriel Lukáč

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah osobných údajov ktoré spracúvame minimalizujeme tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie dodávka nami predávaného tovaru, prípade registrácie cez náš e-shop, alebo telefonickej objednávky a donášky tovaru.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctvaevidencie pošty či vybavovania reklamácií.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu formou newslettra, informovanie prostredníctvom naše weboveja fanúšikovskej stránky.

Ak osobne navštívite našu reštauráciu, vaše osobné údaje budeme spracúvať prostredníctvom kamerového systému, ktorý monitoruje priestor prístupný verejnosti.

Ak ste naším obchodným partnerom, alebo ich zamestnancom a komunikujete s nami, prípadne nás osobne navštevujete, alebo sú vaše kontaktné údaje na pracovisko uvedená na zmluvách, faktúrach a iných dokumentoch, vaše údaje spracúvane pre účely vedenia obchodných agend.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje spracúvame s pomocou našich zmluvných partnerov, ktorý vaše osobné údaje chránia zodpovedajúcim spôsobom a nevyuži ich na žiadny iný účel, ak na ten, na ktorý ste nám údaje poskytli. Naši sprostredkovateľmi sú:

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť písomne v sídle spoločnosti, alebo pomocou kontaktného  formulára, ktorý nájdete na tejto stránke: www.pizzerialuga.sk. Žiadosť nemá predpísanú formu, jasne v nej uveďte o čo žiadate, prípadne uveďte dôvod a doplňujúci informácie pre lepšie vybavenie vašej žiadosti.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  

KONTAKTY

Lívia Lukáčová
Veľká Ida 37, 044 55

Telefón: +421 907 953 883, E-mail: info@pizzerialuga.sk

 

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.